1. Definities

 1. Opdrachtgever
  Elke (rechts)persoon waarmee de overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van producten en/of diensten van R2H B.V. Vanaf hier "u" of "uw" genoemd.
 2. Opdrachtnemer
  R2H B.V., De Slof 28A, 5107 RJ Dongen, KvK 18082715. Vanaf hier “R2H”, “wij” of “ons” genoemd.
 3. Overeenkomst/opdracht
  Elke wederzijdse acceptatie van levering van een of meer producten of diensten van R2H.
 4. Producten en diensten
  Alle door R2H bedachte en uitgewerkte zaken en de vastlegging daarvan zoals ideeën, ontwerpen, adviezen, code, rapportages, (virtuele) goederen zoals websites, webshops, apps en vergelijkbare zaken.
 5. Bedragen en dagen
  Bedragen zijn exclusief het wettelijk geldende BTW percentage en uitgedrukt in euro's tenzij anders vermeld. Dagen zijn bedoeld als kalenderdagen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u en ons tenzij daarvan met wederzijds akkoord schriftelijk is afgeweken. U erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan R2H.

3. Prijsvoorstellen

Alle prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, ingaand op de verzenddatum. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt gefactureerd, dienen de opgegeven prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door R2H gewerkte uren en kosten zullen dan worden doorberekend.

4. Overeenkomsten

Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien u niet binnen 1 maand voor afloop van de periode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden. Hiermee wordt voorkomen dat voornamelijk virtuele producten en diensten niet tijdig verlengd worden.

Verstrekte opdrachten kunnen niet worden geannuleerd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Extra kosten, voorkomende uit de door u aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, worden aan u doorberekend.

Het is u niet toegestaan om soortgelijke producten en/of diensten (als die u bij R2H hebt afgenomen) af te nemen bij dezelfde leveranciers als R2H gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst.

R2H kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang beëindigen of nakoming van de verplichtingen opschorten indien:

 • u niet of niet geheel aan de verplichtingen voldoet of daarmee in strijd handelt;
 • na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de u de verplichtingen niet zal nakomen;
 • u informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • illegale bestanden of pornografisch materiaal publiceert die in strijd is met lokale wetgeving;
 • u in staat van faillissement bent verklaard, surseance van betaling hebt aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of uw vermogen hebt verloren.

U hebt dan geen recht op enige schadevergoeding.

Onbesproken functionaliteiten of wensen en aannames vallen niet binnen de overeenkomst.

5. Levering

Levering van diensten en producten geschiedt op een af te spreken tijdstip na correcte aanlevering van al uw gegevens en materialen. De leveringstijd kan worden uitgesteld doordat moet worden gewacht op uw reactie en/of goedkeuring op verrichte werkzaamheden. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. De levertijd kan worden uitgesteld indien de overeenkomst is aangepast. Verzendkosten voor levering zijn niet in de opgegeven prijzen opgenomen.

Voortkomende uit Artikel 13.4 van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie zijn met betrekking tot drukwerk meer- of minderleveringen van het overeengekomen aantal toegestaan. Een exemplaar van deze voorwaarden is in te zien via www.kvgo.nl.

Webshops en websites kunnen sporen van noten en schaaldieren bevatten. R2H is gemachtigd een tekstuele en/of visuele verwijzing naar ons te plaatsen op geleverde producten.

6. Overmacht

Onder overmacht worden alle van buiten komende oorzaken verstaan, waarop R2H geen invloed kan uitoefenen en daardoor niet in staat is de verplichtingen na te komen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van (gevolg)schade aan de andere partij.

Indien R2H bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Onder overmacht worden ook hacking of soortgelijke activiteiten verstaan. R2H kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade of worden verplicht tot onbetaalde herstelwerkzaamheden.

7. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

R2H is gerechtigd deelfacturen te sturen.

De eerste betalingstermijn is 21 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders vermeld is. Wanneer binnen deze periode geen betaling heeft plaatsgevonden, bent u in verzuim en zal een betalingsherinnering worden gestuurd met een duur van 7 dagen. Indien in deze periode niet tot betaling is overgegaan, volgt nog een herinnering en kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. In geval van wanbetaling zal R2H de vordering uit handen geven aan derden en zijn alle hieraan verbonden kosten voor uw rekening.

Indien u van mening bent dat de factuur onjuist is, kunt u schriftelijk bezwaar maken binnen de geldende eerste betalingstermijn. Na ontvangst van het bezwaar zal R2H dit onderzoeken. Wanneer een onderzoek negatief resultaat voor u oplevert, zal de resterende betalingstermijn worden hervat.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van R2H op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

In geval van automatische incasso dient u zorg te dragen dat de incasso correct kan worden uitgevoerd. U bent in verzuim vanaf het tijdstip waarop de incasso niet kan worden uitgevoerd.

8. Eigendomsvoorbehoud

Wat door R2H is bedacht, gecreëerd, geproduceerd of geleverd, blijft in eigendom van R2H en mag zonder enige tegenprestatie door ons worden hergebruikt voor andere doeleinden zoals promotie of hergebruik.

R2H adviseert over het juist en legaal gebruik van materiaal dat is beschermd door rechten, maar zal hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gehouden kunnen worden. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

9. Techniek

Door de continue ontwikkeling van techniek en interpretatie van broncode zijn verschillen in beeld, gedrag en beschikbaarheid niet uit te sluiten. De backend of frontend van digitale media zoals een website, webshop, app, e-mail, e-mailverkeer of digitale nieuwsbrief kan dus per apparaat, besturingssysteem, internetbrowser en diens versies afwijken. Hiervoor is R2H niet aansprakelijk.

Wij bieden 6 maanden garantie op een correcte werking van opgeleverde digitale diensten en producten.

Digitale media worden gebouwd voor de laatste en voorlaatste 'stable release' van de twee meest gebruikte internetbrowsers in Nederland voor desktop gebruik in de maand van het aangaan van de overeenkomst. Optimalisatie voor alle browsers en devices, zoals smartphones, is optioneel.
Aangeschafte commerciële extensies waaraan een tijdgelimiteerde licentie gekoppeld is, worden gedurende de looptijd van de licentie in de updates meegenomen (wanneer een overeenkomst is afgesloten hiervoor) en worden automatisch verlengd zoals aangegeven bij punt 4.

R2H kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade(vergoeding) van enige soort die wordt opgelopen als gevolg van tijdelijke niet bereikbaarheid van digitale media.

Garantie voor een werkende digitale producten vervalt indien u aanpassingen aan MX-records en DNS heeft aangebracht of laten brengen.
R2H biedt standaard geen support op het instellen van mailaccounts en cloud oplossingen of het kopiëren van data tussen mailaccounts. Hiervoor bent u zelf de eerst verantwoordelijke.

Lagere ranking in GoogleAnalytics is mogelijk wanneer digitale producten, zoals webshops en websites, zijn gemigreerd. Wij zijn hier niet voor aansprakelijk.

R2H kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die ontstaan door gebreken in Open Source software, gebruikte extensies of andere digitale technieken. Werkzaamheden voor herstel of het oplossen van problemen vallen buiten de garantie en worden tegen het reguliere tarief uitgevoerd.
Updaten van software betreft het bijwerken van software binnen dezelfde hoofdversie (bijvoorbeeld van 3.9.0 naar 3.9.1). Het betreft niet het upgraden naar nieuwe versies of grote 'releases' (bijvoorbeeld van 3.0 naar 4.0). Door het gebruik van Open Source software kan 'forward compatibility' (toekomstige compatibiliteit) niet worden gegarandeerd. Daaruit voortkomende werkzaamheden vallen niet onder service en zijn voor uw rekening.

Het maken van backups en uitvoeren van updates worden niet standaard uitgevoerd bij het afnemen van een webhostinpakket. Worden separaat afspraken over gemaakt. Een back-up wordt uitsluitend online uitgevoerd en opgeslagen. Dit is exclusief mailaccounts. U bent zelf verantwoordelijk voor een back-up van uw e-mail.

10. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voor een correct werkende website, webshop, extensies, app of andere opgeleverde software is technisch onderhoud noodzakelijk. Voor de veiligheid van uw data, opgeleverde digitale producten en wettelijke bescherming van persoonsgegevens (zoals e-mailadressen) is het verplicht genoemde producten te onderhouden en te beschermen. U moet zelf maandelijks aantoonbaar technisch onderhoud plegen aan de genoemde producten en aanverwante technieken (zoals PHP versies en SSL) of dit R2H laten uitvoeren tegen een overeengekomen vergoeding.

Wanneer R2H vanwege een overeenkomst toegang heeft tot persoonsgegevens, zoals gesteld in de AVG, moet er een Verwerkersovereenkomst getekend zijn. Deze kan via https://www.r2h.nl/avg digitaal worden vastgelegd tegen een kleine vergoeding. Deze vergoeding is een tegemoetkoming in de dossierkosten en om de wetgever aantoonbaar te maken dat de Verwerkersovereenkomst werkelijk door u is afgesloten.

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hoelang ze bewaard worden en voor welke doeleinden, is vastgelegd op https://www.r2h.nl/avg

We coderen uitgaand e-mailverkeer via TLS / SSL over beveiligde verbindingen en goed onderhouden devices.

We slaan gegevens op in programma’s of devices, zoals een CRM, die met wachtwoorden afgeschermd zijn.

11. Klachten en gebreken

Klachten over de verrichte werkzaamheden en gebreken dienen door u binnen 14 dagen na de datum op de laatste factuur schriftelijk te worden gemeld aan R2H. Indien een klacht gegrond is, zullen wij de benodigde werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen. Wanneer de klacht of gebrek is ontstaan door een situatie die niet door R2H voorkomen had kunnen worden, zullen de onderzoekskosten en kosten voor herstel of uitvoering voor uw rekening zijn. Klachten of gebreken tijdens en na periode worden individueel behandeld en beoordeeld.

De onderhoudsfase vangt aan op de dag na het versturen van de laatste factuur behorende bij de overeenkomst. Werkzaamheden op of na deze datum worden tegen betaling uitgevoerd.

R2H is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Informatie verzonden via het Internet kan niet volledig afgeschermd zijn geweest. R2H kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden of ontvangen van informatie. R2H is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de informatie.

U bent aansprakelijk voor (gevolg)schade die R2H mocht lijden ten gevolge van een aan u toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

12. Personeel

U zult gedurende de duur van de overeenkomst alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op geen enkele wijze, medewerkers van R2H in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor u laten werken, tenzij schriftelijk goedkeuring is ontvangen van R2H. Boete per vastgestelde overtreding zijn 15.000 euro en 500 euro per dag excl. btw.

13. Wijziging en locatie van de voorwaarden

R2H behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Van toepassing is steeds de laatst versie. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK Tilburg onder nummer 18082715.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.