R2H B.V.  |  De Slof 28A  |  5107 RJ Dongen  |  KvK 18082715

 Inhoud

1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Overeenkomsten en opdrachten
4. Prijzen
5. Levering
6. Overmacht
7. Betalingsvoorwaarden
8. Intellectueel eigendomsrecht
9. Techniek
10. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
11. Klachten en gebreken
12. Personeel
13. Wijziging en locatie van de voorwaarden 

 

1. Definities

 1. Opdrachtgever
  Elke (rechts)persoon waarmee de overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van producten en/of diensten van R2H B.V. Vanaf hier "u" of "uw" genoemd.
 2. Opdrachtnemer
  R2H B.V., De Slof 28A, 5107 RJ Dongen, KvK 18082715. Vanaf hier “R2H”, “wij” of “ons” genoemd.
 3. Overeenkomst of opdracht
  Elke wederzijdse (mondelinge, digitale of schriftelijke) acceptatie van levering van een of meer producten of diensten van R2H.
 4. Producten en diensten
  Alle door R2H bedachte en uitgewerkte zaken en de vastlegging daarvan zoals ideeën, schetsen, ontwerpen, adviezen, code, rapportages, (virtuele) goederen zoals websites, webshops, apps, software en vergelijkbare zaken.
 5. Bedragen en dagen
  Bedragen zijn exclusief het wettelijk geldende BTW percentage en uitgedrukt in euro's tenzij anders vermeld. Dagen zijn bedoeld als kalenderdagen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u en ons tenzij daarvan met wederzijds akkoord schriftelijk is afgeweken. U begrijpt deze Algemene Voorwaarden en erkent de toepasselijkheid door het enkele feit van het geven van een opdracht aan R2H.

3. Overeenkomsten en opdrachten

Een overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen, tenzij u binnen 2 maanden voor het verlopen van de periode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden. Hiermee wordt voorkomen dat (voornamelijk virtuele) producten en diensten niet tijdig verlengd worden.

Verstrekte opdrachten kunnen niet worden geannuleerd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Extra kosten, voortkomend uit de door u aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, worden aan u doorberekend. Denk aan voortschrijdend inzicht, nieuwe wensen en uitbreidingen voordat de opdracht is afgerond.

Wanneer een overeenkomst wordt beëindigd, is het niet toegestaan bij of via ons afgenomen producten en/of diensten bij onze leverancier te continueren (of nieuw af te sluiten) tenzij anders overeen gekomen.

R2H kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang beëindigen of nakoming van de verplichtingen opschorten indien:

 • u informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • illegale bestanden of pornografisch materiaal publiceert dat in strijd is met nationale of lokale wetgeving;
 • na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de u de verplichtingen niet zal nakomen;
 • u in staat van faillissement bent verklaard, surseance van betaling hebt aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over uw vermogen hebt verloren;
 • u niet of niet geheel aan uw verplichtingen voldoet of in strijd handelt met gemaakte afspraken.

U hebt dan geen recht op enige schadevergoeding of restitutie. Gemaakte kosten en uren worden naar rato in rekening gebracht.

Onbesproken functionaliteiten en onuitgesproken verwachtingen, wensen, aannames en (SEO) optimalisatie vallen niet binnen de overeenkomst. Dit geldt ook voor standaarden en richtlijnen zoals WCAG, OWASP, NIST, CIS, ROSA, ISO, NIS-2, ISAE 3402, Privacyconvenant Onderwijs, etc.

4. Prijzen

Prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, ingaand op de verzenddatum. In het voorstel staat of prijzen vast (fixed price) of op basis van nacalculatie zijn.

Voor aanbestedingstrajecten, vooronderzoeken en uitgebreide analyses kunnen kosten in rekening worden gebracht. Indien van toepassing, wordt dat vooraf besproken en worden hier afspraken over gemaakt.

Prijzen kunnen periodiek worden geïndexeerd volgens de CBS Zakelijke dienstverlening. Hierdoor kan een prijsverhoging worden toegepast of kunt u in bijzondere gevallen mogelijk een naheffing ontvangen over afgenomen diensten.

5. Levering

Diensten en producten worden (op)geleverd op een af te spreken tijdstip na verwerking van uw correct aangeleverde en definitieve teksten, gegevens en materialen. De (op)levering kan worden uitgesteld in afwachting hiervan en van uw reactie en/of goedkeuring op verrichte werkzaamheden.
Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. De levertijd kan worden uitgesteld indien de overeenkomst is aangepast.

Verzendkosten voor levering van fysieke producten zijn niet in de opgegeven prijzen opgenomen, tenzij anders vermeld.

Voortkomende uit Artikel 13 van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie (KVGO) zijn met betrekking tot drukwerk meer- of minderleveringen van het overeengekomen aantal toegestaan.

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

R2H mag een kosteloze en subtiele verwijzing plaatsen naar R2H op geleverde producten en deze producten gebruiken voor promotionele doeleinden, bijvoorbeeld een link.
Webshops of websites kunnen sporen van noten en schaaldieren bevatten.

Aangeschafte commerciële extensies worden gedurende de looptijd van de licentie in de updates meegenomen (wanneer hiervoor een onderhoudsovereenkomst is afgesloten) en worden automatisch verlengd zoals aangegeven bij het punt ‘Overeenkomsten en opdrachten’.

6. Overmacht

Onder overmacht worden alle van buiten komende oorzaken verstaan, waarop R2H geen invloed kan uitoefenen en daardoor niet in staat is de verplichtingen na te komen. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van (gevolg)schade aan de andere partij.

Indien R2H bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is R2H gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Onder overmacht worden ook hacking, hijacking en soortgelijke activiteiten verstaan. R2H kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade of worden verplicht tot onbetaalde herstelwerkzaamheden.

7. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. R2H is gerechtigd deelfacturen te sturen. Dit wordt per opdracht in het prijsvoorstel aangegeven.

De betalingstermijn is 21 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders vermeld is. Wanneer binnen deze periode geen betaling heeft plaatsgevonden, bent u in verzuim en zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Indien daarna niet binnen 7 dagen tot betaling is overgegaan, volgt nog een herinnering en kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. In geval van betalingsverzuim zal R2H de vordering uit handen geven aan derden en zijn alle hieraan verbonden kosten voor uw rekening.

Indien u van mening bent dat de factuur onjuist is, kunt u schriftelijk bezwaar maken binnen de geldende eerste betalingstermijn. Na ontvangst van het bezwaar zal R2H dit onderzoeken. Wanneer een onderzoek negatief resultaat voor u oplevert, ontvangt u hierover bericht en zal de resterende betalingstermijn worden hervat.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van R2H op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

In geval van automatische incasso dient u zorg te dragen dat de incasso correct kan worden uitgevoerd. U bent in verzuim vanaf het tijdstip waarop de incasso niet kan worden uitgevoerd.

8. Intellectueel eigendomsrecht

Ons werk (alles dat door R2H is bedacht, gecreëerd, gecommuniceerd, geproduceerd, geleverd of in licentie is verstrekt) blijft in eigendom van R2H volgens de Auteurswet 1912.
U mag enkel het eindresultaat van deze inspanningen gebruiken in de vorm van een gebruikerslicentie, zoals een website, app, software-oplossing, etc.
Uitzondering hierop is Open Source software, zoals Wordpress, Joomla, Android, Angular, etc.

Zonder onze toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan zelf modificaties en uitbreidingen aan de opgeleverde software te (laten) maken.

Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit de overeenkomst of licentie te verkopen, te verhuren, in (sub)licentie te geven, uit te lenen, te verpanden, vervreemden of op welke andere wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

R2H behoudt het Recht op Naamsvermelding (Paternalistisch recht).

Indien gewenst, kunnen er afspraken gemaakt worden over zogenaamde ‘escrow services’ voor het betaald beschikbaar stellen van broncode.

Uw inkoopvoorwaarden worden niet automatisch aangenomen bij het aangaan van een overeenkomst.

R2H adviseert over het juist en legaal gebruik van materiaal zoals afbeeldingen, audio, video, lettertypes en teksten dat is beschermd door rechten, maar kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden. Juridisch gezien bent u hier zelf verantwoordelijk voor.

9. Techniek

Door de continue ontwikkeling van techniek en interpretatie van broncode zijn verschillen in beeld, gedrag en beschikbaarheid van digitale producten (ook wel virtuele goederen of digitale media genoemd) niet uit te sluiten. De werking van digitale producten zoals een website, webshop, dashboards, webapplicaties, API’s, apps, e-mails, e-mailverkeer of digitale nieuwsbrieven kan dus per apparaat, besturingssysteem, internetbrowser en diens versies afwijken. Hiervoor is R2H niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

Digitale producten worden gebouwd voor up-to-date browsers, ofwel de laatste en voorlaatste 'stable release' van de twee meest gebruikte internetbrowsers in Nederland voor desktop gebruik volgens StatCounter in de maand van oplevering. Werking en optimalisatie voor andere browsers en (mobiele) apparaten, zoals Android smartphones, iPhones, iPads en andere tablets is optioneel.

Na oplevering van digitale diensten wordt 3 maanden garantie geboden. Gebreken die daarna worden geconstateerd, vallen niet onder deze garantie en kunnen tegen vergoeding worden verholpen.

R2H kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of een vergoeding van enige soort die wordt opgelopen als gevolg van het tijdelijk niet bereikbaarheid zijn van digitale diensten of producten (downtime).

Garantie voor werkende digitale producten vervalt indien u aanpassingen aan DNS instellingen heeft aangebracht of laten aanbrengen.
R2H biedt standaard geen support op het instellen van mailaccounts en cloud-oplossingen op uw apparaten of het kopiëren van data tussen mailaccounts. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

Lagere ranking in GoogleAnalytics is mogelijk wanneer digitale producten, zoals webshops en websites, zijn gemigreerd. R2H is hier niet voor aansprakelijk.

R2H kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die ontstaan door gebreken in Open Source software, gebruikte extensies of andere digitale technieken. Werkzaamheden voor herstel of het oplossen van problemen vallen buiten de garantie en worden tegen het reguliere uurtarief uitgevoerd.

Updaten van software betreft het bijwerken van software binnen dezelfde hoofdversie (bijvoorbeeld van 5.9.0 naar 5.9.1). Het betreft niet het upgraden naar nieuwe versies of ‘grote releases' (bijvoorbeeld van 5.9 naar 6.0).

Door het gebruik van Open Source software kan 'forward compatibility' (toekomstige compatibiliteit) niet worden gegarandeerd. Daaruit voortkomende werkzaamheden (zoals migraties en herschrijven van code) vallen niet onder service en zijn voor uw rekening. De frequentie daarvan is vooraf niet bekend.

Standaard controleert R2H niet actief op de werking van opgeleverde digitale diensten of producten. Ook worden niet alle pagina’s van een website, app of portal gecontroleerd na een update. Uitzonderingen worden vastgelegd in een SLA of onderhoudscontract.

Het maken van backups en uitvoeren van updates worden niet standaard uitgevoerd bij het afnemen van een webhostingpakket. Hierover worden separaat afspraken gemaakt. Een back-up wordt uitsluitend online uitgevoerd en opgeslagen. Dit is exclusief e-mailaccounts. U bent zelf verantwoordelijk voor back-ups van uw verstuurde en ontvangen e-mailberichten.

Zonder expliciet gemaakte afspraken geldt een dagelijkse limiet van 500 stuks voor het versturen van e-mails of nieuwsbrieven.

10. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voor een correct werkende website, webshop, extensie, webapplicatie, API, app of andere opgeleverde software is technisch onderhoud noodzakelijk.

De Europese wet ‘Algemene verordening Gegevensbescherming’ (AVG; in het Engels ‘General Data Protection Regulation’ of GDPR genoemd) legt specifiek via Artikel 5, 25 en 32 de verantwoordelijkheid op aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen om een beveiligingsniveau te waarborgen vanuit het principe van integriteit en vertrouwelijkheid. Denk aan privacygevoelige data afschermen, zoals e-mailadressen, en onderhoud aan servertechnieken (zoals PHP versies en encryptie). U kunt ervoor kiezen om R2H dit te laten uitvoeren tegen een vergoeding.

Wanneer R2H vanwege een overeenkomst toegang heeft tot persoonsgegevens, zoals gesteld in de AVG, moet er een Verwerkersovereenkomst getekend zijn. Deze kan via https://www.r2h.nl/avg digitaal worden vastgelegd om de wetgever aantoonbaar te maken dat de Verwerkersovereenkomst werkelijk door u is afgesloten.

Wanneer u een eigen Verwerkersovereenkomst ter beschikking stelt dan valt de tijd van het lezen en analyseren hiervan niet standaard binnen het prijsvoorstel.

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hoelang ze bewaard worden en voor welke doeleinden, is vastgelegd op https://www.r2h.nl/avg

We coderen uitgaand e-mailverkeer (via TLS) over beveiligde verbindingen en goed onderhouden apparaten.

We slaan (inlog)gegevens op in een wachtwoorden-programma dat met een wachtwoord afgeschermd is en verwachten dit ook van de klant. Dus niet in Word documenten of Excel sheets.

11. Klachten en gebreken

Klachten over de verrichte werkzaamheden en gebreken dienen door u binnen 14 dagen na de datum op de laatste factuur schriftelijk te worden gemeld aan R2H. Indien een klacht gegrond is verklaard door R2H, zullen wij de benodigde werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Wanneer de klacht of gebrek is ontstaan door een situatie die niet door R2H voorkomen had kunnen worden, zullen de onderzoekskosten en kosten voor herstel of uitvoering voor uw rekening zijn. Klachten of gebreken tijdens en na de garantieperiode worden individueel behandeld en beoordeeld.

De onderhoudsfase vangt aan op de dag na het versturen van de laatste factuur behorende bij de overeenkomst. Werkzaamheden na deze datum worden tegen betaling uitgevoerd op uurbasis, via een strippenkaart of door middel van een onderhoudsovereenkomst.

R2H is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

R2H kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden of ontvangen van informatie. R2H is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de informatie.

U bent aansprakelijk voor (gevolg)schade die R2H mocht lijden ten gevolge van een aan u toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

12. Personeel

U zult gedurende de duur van de overeenkomst alsmede 12 maanden na beëindiging daarvan, op geen enkele wijze, medewerkers van R2H in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor u laten werken, tenzij schriftelijke goedkeuring is ontvangen van R2H. Boete per vastgestelde overtreding zijn 50.000 euro en 2.500 euro per dag excl. btw.

13. Wijziging en locatie van de voorwaarden

R2H behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Van toepassing is steeds de laatst versie, te vinden op https://r2h.nl/av. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.

Versie: december 2023

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.